2019-05-10

Regulamin organizacyjny

 

 

 

 

 

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

Rozdział

Tytuł                                                                                                               

 

Str.

I.

Postanowienia ogólne                                                                                          

3

II.

Organizacja Gdańskiego Ośrodka Sportu                                                                    

4

III.

Zasady kierowania GOS                                                                                  

5

IV.

Struktura organizacyjna GOS                                                                                     

12

V.

Zakres zadań kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników   obiektów                                                                                                              

12

VI.

Samodzielne stanowiska                                                                                     

14

VII.

Pracownicy GOS                                                                                            

16

VIII.

Postanowienia końcowe                                                                                        

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

            § 1.Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną, podstawowe zasady funkcjonowania oraz zakres zadań, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych komórek organizacyjnych a także samodzielnych stanowisk pracy Gdańskiego Ośrodka Sportu, jako jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańska.

 

            § 2.1.Gdański Ośrodek Sportu zwany dalej GOS, działa na podstawie uchwały Nr XLIII/525/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku w jednostkę budżetową o nazwie Gdański Ośrodek Sportu, zmienionej uchwałami: Nr LII/1803/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 r. Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r.,Nr XXXIII/907/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017 r., Nr XXXVII/998/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r.

            2. Gdański Ośrodek Sportu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446, z późn.zm. );

2)   ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2016 poz.176 z późn.zm.);

3)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.);

4)  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r.poz.1046,z późn.zm. );

5)  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2017 r.poz..827z późn. zm. );

6)  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm. );

7)  Statutu Gdańskiego Ośrodka Sportu nadanego uchwałą Nr XLIII/525/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.12.1996 r.,zmienionego uchwałami: Nr LII/1803/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.06.2006 r., Nr  XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.05.2011 r. Nr XXXIII/907/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017 r. Nr XXXVII/998/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r.

 

      § 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

     1)  Mieście - należy przez to rozumieć  Gminę Miasta Gdańska.

     2)  Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gdańska.

     3)  GOS – należy przez to rozumieć Gdański Ośrodek Sportu.

     4)  Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu.

     5)  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gdańskiego Ośrodka Sportu.

6)  Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora do spraw        technicznych Gdańskiego Ośrodka Sportu.

     7)  Zastępcy Dyrektora ds. Usług i Imprez – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora do spraw usług i imprez sportowo – rekreacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu.

     8)  Zastępca Dyrektora – według właściwości Zastępca Dyrektora ds. Technicznych lub Zastępca          Dyrektora ds. Usług i Imprez.

     9)  Głównym Księgowym – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Gdańskiego Ośrodka Sportu.

     10)  Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika komórki organizacyjnej Gdańskiego Ośrodka Sportu.

     11)  Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć działy i obiekty wyodrębnione w strukturze GOS.

     12)  Samodzielnym stanowisku – należy przez to rozumieć stanowisko podporządkowane Dyrektorowi     GOS lub Zastępcom Dyrektora.

 

      § 4.1.GOS jest jednostką budżetową Miasta, nieposiadającą osobowości prawnej działającą

         w granicach administracyjnych Miasta, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

 

      2. GOS prowadzi działalność podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest

         zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, organizacji imprez sportowych, sportowo

        – rekreacyjnych oraz świadczenie innych usług.

 

     3GOS prowadzi działalność podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest

       zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, organizacji imprez sportowych, sportowo-

        rekreacyjnych oraz świadczenie innych usług.

 4.  GOS realizuje zadania Miasta z zakresu sportu i rekreacji, szczegółowo określone w Statucie GOS i

      pełnomocnictwach udzielonych Dyrektorowi przez Prezydenta Miasta Gdańska z wyłączeniem

      podejmowania decyzji zastrzeżonych do kompetencji organów Miasta, których zakres i przedmiot określa

      Rozdział II Statutu.

5. GOS realizuje zadania Miasta z zakresu sportu i rekreacji, szczegółowo określone w Statucie GOS i

     pełnomocnictwach udzielonych Dyrektorowi przez Prezydenta Miasta Gdańska z wyłączeniem

     podejmowania decyzji zastrzeżonych do kompetencji organów Miasta, których zakres i przedmiot określa

     Rozdział II Statutu.

 

Rozdział II

Organizacja Gdańskiego Ośrodka Sportu

Przepisy Ogólne

 

§ 5.1. Dyrektor wykonuje zadania GOS-u przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego

          Księgowego, Kierowników, oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

2. Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy oraz samodzielni pracownicy odpowiadają bezpośrednio

    przed Dyrektorem za realizację powierzonych im zadań i obowiązków, organizację i wyniki pracy.

3 .Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy oraz samodzielni pracownicy ponoszą pełną

    odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych i przepisów wewnętrznych przy

    realizacji działań statutowych.

4 W czasie nieobecności Dyrektora, GOS-em kieruje upoważniony Zastępca Dyrektora lub inna wyznaczona

     osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

5.  Integralną częścią Regulaminu jest Schemat Organizacyjny GOS-u stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego

     Regulaminu.

6.  Schemat organizacyjny jest odzwierciedleniem szczegółowego zakresu zadań, obowiązków

     odpowiedzialności i uprawnień komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

 

Rozdział III

Zasady Kierowania GOS

Dyrektor

 

§ 6.1. GOS kieruje jednoosobowo Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor GOS jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdańska.

3. Dyrektor działa na podstawie i w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta

    Gdańska oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie GOS.

 4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony Zastępca Dyrektora lub wyznaczony

     pracownik.

5. Dyrektor może przekazać część swoich uprawnień do dokonywania, w czasie jego zastępstwa

    określonego w ust.4, wszelkich czynności w imieniu Dyrektora GOS, w tym kierowania bieżącymi

    sprawami GOS.

 

   § 7. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie: zarządzeń, regulaminów, pełnomocnictw, instrukcji

          i komunikatów.

 

   § 8.1. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników

            zatrudnionych w GOS.

    2.  Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników GOS.

    3. Dyrektor zatrudniania, zwalniania, ustala wynagrodzenia, przyznaje nagrody oraz wymierza kary

        porządkowe pracownikom GOS, zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem wynagradzania i Regulaminem

        pracy.

           

§ 9. 1. Dyrektorowi ( oznaczony symbolem DN ) bezpośrednio podlegają: 

2. Zastępca Dyrektora ds. technicznych, - oznaczony symbolem ZDT.

3. Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez – oznaczony symbolem ZDU.

4. Główny Księgowy  - oznaczony symbolem GK.

5. Dział  kadr i płac  - oznaczony symbolem K.

6. Dział organizacyjno-administracyjny  - oznaczony symbolem S.

7. Dział promocji i komunikacji - oznaczony symbolem PR.

8. Biuro armatorskie jachtu Generał Zaruski - dział oznaczony symbolem ZAR.

 

§ 10.1.Do zadań i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

2. Kierowanie bieżącą statutową działalnością GOS.

3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie rocznym planem finansowym, w oparciu o przepisy

    ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości, w tym m.in.

a)  zawieranie umów i porozumień związanych z realizacją zadań objętych działalnością GOS,

b) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie objętym pełnomocnictwami, Statutem i

    przepisami prawa.

4.  Planowanie i realizowanie zadań remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych środków,

    zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

5. Udzielanie dalszych pełnomocnictw w granicach uprawnień wynikających z przepisów.

6. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności GOS.

7. Zapewnienie właściwego wykorzystania powierzonego majątku GOS poprzez zawieranie umów najmu

    lokali, obiektów oraz dzierżawę administrowanych nieruchomości i obiektów zgodnie z obowiązującymi

    przepisami prawa.

8.  Zaciąganie zobowiązań w imieniu Miasta w ramach rocznego planu finansowego oraz  pełnomocnictw

    udzielonych przez Prezydenta Miasta Gdańska.

9. Dysponowanie środkami finansowymi w szczegółowości wynikającymi z zatwierdzonego planu

    finansowego.

10. Gospodarowanie powierzonym mieniem m.in. obiektami sportowo – rekreacyjnymi, nieruchomościami,

   urządzeniami będącymi własnością Miasta a oddanymi w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy

   władania w zakresie określonym w Statucie GOS.

11. Reprezentowanie Miasta przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi w

   postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych związanych z działalnością  statutową

 GOS.

12. Dokonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz Miasta w zakresie działalności statutowej.

13. Ustalanie treści Regulaminu Organizacyjnego, wydawanie zarządzeń, instrukcji i innych regulacj

     i dotyczących działalności i porządku wewnętrznego.

14. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi w tym za zgodną z

     przepisami realizację rocznego planu finansowego.

15. Dyrektor odpowiada za  sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli gospodarowania środkami

     publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

  

 

Zastępca Dyrektora do Spraw Technicznych

 

§ 11.  Zastępca Dyrektora ds. technicznych wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora, w tym zadania określone w niniejszym Regulaminie.

 

  § 12.1.Zastępcy Dyrektora ds. technicznych bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne:

1. Dział obiektów i kompleksów sportowych - oznaczony symbolem OS,

2. Dział obiektów hydrotechnicznych - oznaczony symbolem OH,

3. Dział obsługi technicznej - oznaczony symbolem OT,

4. Dział logistyki i zaopatrzenia - oznaczony symbolem LZ,

5. Dział zamówień publicznych - oznaczony symbolem ZP,

6. Dział informatyki - oznaczony symbolem I.

 

§ 13.1.Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. technicznych w szczególności należy:

2. Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych, planowanie ich pracy, instruowanie, szkolenie

   oraz kontrola pracowników. 

3. Nadzór nad stanem technicznym oraz warunkami eksploatacyjnymi obiektów udostępnianych przez

   GOS.    

4. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

5. Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych obiektów będących w gestii GOS

  zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowym

  sporządzaniem protokołów z aktualizacji.

6. Nadzór nad opracowywaniem optymalnych technologii wykonywania prac inwestycyjnych,

   remontowych i naprawczych na obiektach administrowanych przez GOS.

7.  Nadzór nad działaniami związanymi z zabezpieczeniem mienia i jego przydatności do użycia na

    podległych obiektach.

8.  Zabezpieczenie warunków technicznych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej i zgodnej z

   obowiązującymi przepisami działalności usługowej na podległych obiektach.

9.  Programowanie i nadzór nad remontami i inwestycjami prowadzonymi przez GOS.

10. Raportowanie i prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości wynikającej z działalności GOS w

    podległym obszarze działania.

11. Niezwłoczne raportowanie przełożonemu o wszelkich stwierdzonych awariach i usterkach związanych

    z eksploatacją obiektów i urządzeń technicznych.

12. Prowadzenie korespondencji związanej z zadaniami wynikającymi z niniejszego zakresu obowiązków,

     bądź innymi wskazanymi przez przełożonego.

13. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi GOS oraz organizacjami zewnętrznymi w celu

    realizacji zadań statutowych związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

14. Gromadzenie i przekazywanie do archiwum zakładowego – składnicy akt dokumentacji związanej z

    wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

15. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Prawa zamówień publicznych przy wydatkowaniu

      środków finansowych jednostki, zgodnie z planem finansowym GOS.

16. Zastępca Dyrektora ds. technicznych posiada uprawnienia do podejmowania, na podstawie

    obowiązujących przepisów, zarządzeń i pełnomocnictw udzielanych przezDyrektora i zadań GOS,

    samodzielnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podległych komórek

   organizacyjnych.

 

 § 14.1.Zastępca dyrektora ds. technicznych posiada uprawnienia do:  

2. Reprezentowania GOS w sprawach wskazanych przez Dyrektora i w zakresie udzielonego

    umocowania.

3. Zastępowania Dyrektora w trakcie nieobecności mających wpływ na właściwe funkcjonowanie GOS i

    realizację zadań statutowych.

4. Pisemnego lub ustnego zgłaszania Dyrektorowi stwierdzonych nieprawidłowości mających wpływ na

    prawidłowe zarządzanie i realizację zadań GOS.

5. Egzekwowania od poszczególnych komórek organizacyjnych dokumentów, informacji stanowiących

    podstawę do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.

6.  Kierowanie podległym personelem w zakresie określonym przepisami.

7. Doboru lub akceptacji kandydatów na stanowiska pracy bezpośrednio podwładnych.

8.  Ustalania zakresów pracy podległym pracownikom.

9.  Wnioskowania w sprawach oceny, nagradzania, karania podległych pracowników.

10. Składanie skarg, notatek służbowych i wniosków.

11. Kontroli pracy podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników.

 

        

Zastępca dyrektora Do Spraw Usług i Imprez Sportowo - Rekreacyjnych

 

    § 15.  Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-rekreacyjnych wykonuje zadania wyznaczone

      przez Dyrektora, w tym zadania określone w niniejszym Regulaminie.

 

    § 16. 1.Zastępcy Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-rekreacyjnych bezpośrednio podlegają

      Kierownicy i pracownicy następujących komórek organizacyjnych:

2. Dział imprez sportowo - rekreacyjnych  - oznaczony symbolem IS,

3. Dział najmu i dzierżaw  - oznaczony symbolem ND,

4. Dział kąpielisk i obiektów nadmorskich  - dział oznaczony symbolem KM,      

5.Pływalnie kryte  - dział oznaczony symbolem PK,  

6. Dział projektów unijnych   - oznaczony symbolem PU.

 

     § 17.1 Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-rekreacyjnych w szczególności należy:    

    2. Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych, planowanie ich pracy, instruowanie, szkolenie

  oraz kontrola pracowników.

   3. Koordynacja pracy podległych działów z pracą innych komórek organizacyjnych w zakresie

 powierzonych kompetencji.  

   4. Raportowanie i prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości wynikającej z działalności GOS w

 Gdańsku w podległym obszarze działania.

   5. Kreowanie współpracy instytucjonalnej pomiędzy GOS, a innymi podmiotami działającymi na rzecz

 aktywności fizycznej.

   6. Realizowanie zadań statutowych przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi GOS oraz

 organizacjami zewnętrznymi, związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

   7. Sprawowanie nadzoru nad legalnością procedur, w tym w szczególności procedur przetargowych na

 najem i dzierżawę obiektów GOS.

   8. Sprawowanie nadzoru nad planowaniem, przeprowadzaniem i rozliczaniem imprez sportowo –

rekreacyjnych organizowanych przez GOS.   

  9. Sprawowanie kontroli nad zasadnością i celowością użytkowania sprzętu będącego w gestii GOS-u w

zakresie organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i funkcjonowania podległych obiektów.

10. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacja planu organizacji działalności handlowo –

      usługowej oraz planu zagospodarowania plaż.

11. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

12. Sprawowanie nadzoru nad świadczeniem przez podmioty zewnętrzne usług sprzątania i

systematycznego utrzymania czystości gdańskich plaż oraz podległych obiektów sportowych.

13. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z gdańskich plaż, urządzeń i obiektów

     stanowiących infrastrukturę GOS w podległym obszarze działania.     

14. Sprawowanie nadzoru nad realizacja projektów unijnych realizowanych przez GOS.

15. Sprawowanie nadzoru nad świadczeniem przez podmioty zewnętrzne usług sprzątania i

systematycznego utrzymania czystości gdańskich plaż oraz podległych obiektów rekreacyjno-

     sportowych.  

16. Nadzór nad realizacją projektów unijnych realizowanych przez GOS,    

17. Prowadzenie korespondencji związanej z zadaniami wynikającymi z niniejszego zakresu obowiązków,

      bądź innymi wskazanymi przez przełożonego.

18. Gromadzenie i przekazywanie do archiwum zakładowego – składnicy akt dokumentacji związanej z  

     wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

19. Zastępca Dyrektora do spraw usług i imprez sportowo-rekreacyjnych posiada uprawnienia do

     podejmowania, na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń Dyrektora i pełnomocnictw udzielanych

     przezDyrektora i zadań GOS, samodzielnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania

     podległych komórek organizacyjnych.

 

           

 § 18. Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez i imprez sportowo-rekreacyjnych posiada uprawnienia

            do:

1. Reprezentowania GOS w sprawach wskazanych przez Dyrektora i w zakresie udzielonego

   umocowania.

2. Zastępowania Dyrektora w trakcie nieobecności mających wpływ na właściwe funkcjonowanie GOS i

   realizację zadań statutowych.

3. Pisemnego lub ustnego zgłaszania Dyrektorowi stwierdzonych nieprawidłowości mających wpływ na

   prawidłowe zarządzanie i realizację zadań GOS.

4. Egzekwowania od poszczególnych komórek organizacyjnych dokumentów, informacji stanowiących

    podstawę do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.

5. Kierowanie podległym personelem w zakresie określonym przepisami.

6. Doboru lub akceptacji kandydatów na stanowiska pracy bezpośrednio podwładnych.

7. Ustalania zakresów pracy podległym pracownikom.

8. Wnioskowania w sprawach oceny, nagradzania, karania podległych pracowników.

9. Składanie skarg, notatek służbowych i wniosków.

10. Kontroli pracy podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników.

 

Główny Księgowy

 

§ 19.1.Do zadań  Głównego Księgowego w szczególności należy:

2. Organizacja, koordynacja i nadzór prac w dziale księgowości jednostki.

3. Prowadzenie rachunkowości jednostki w sposób zapewniający prawidłową rzetelną i  terminową

   realizacją zadań w zakresie: ewidencji dochodów i wydatków budżetowych, zakładowego funduszu

   świadczeń socjalnych, funduszy pomocowych,  sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

   Prowadzenie ewidencji księgowej majątku jednostki.

4.  Przygotowywanie planu wydatków i dochodów budżetowych. Nadzór nad wykonywaniem planu

    dochodów i wydatków.

5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

6. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz dokonywanie

   kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych poprzez złożenie

   podpisu na dokumencie. Złożenie podpisu oznacza, że :

a)    nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji i jej zgodności z prawem,

b)    nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji,

c)    zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym,

d)    zatwierdzono dowód księgowy do realizacji,

e)    zatwierdzono dowód do ujęcia w księgach rachunkowych.

7. Nadzór nad gospodarowaniem środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności, i

    celowości.

8. Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zagadnień  finansowych w

   szczególności:

a)       zasad prowadzenie rachunkowości, w tym: zakładowego planu kont, instrukcji  inwentaryzacyjnej,

instrukcji kasowej, instrukcji w sprawie dochodzenia dochodów budżetowych jednostki, gromadzenie, przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych.

b)       instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz innych instrukcji wynikających z działalności jednostki, w tym naliczanie i pobór dochodów budżetowych.

9.  Nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji wszystkich aktywów jednostki,

     szczególnie składników majątkowych.

10. Przygotowywanie projektów zakresu czynności dla pracowników Działu Księgowości.

11. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę.

      Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

12. Nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych. 

13. Nadzór i kontrola list płac, rachunków za prace zlecone, naliczeń powodujących zobowiązań wobec

     ZUS, Urzędów Skarbowych i innych instytucji.

14. Nadzór nad prawidłowym sporządzeniem rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzenie

     deklaracji podatku VAT w zakresie dotyczącym działalności GOS i przekazanie ich do Urzędu Miasta

    zgodnie z obowiązującą procedurą. Terminowe ściąganie należności z tytułu dochodów budżetowych,

    w przypadku braku zapłaty przekazywanie spraw do radcy prawnego w celu dochodzenia zaległości na

     drodze sądowej.

15. Stała współpraca z organem nadzorującym – Urzędem Miejskim w Gdańsku,

     w szczególności z Biurem Prezydenta ds. Sportu, Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków, Wydziałem

     Finansowym we wszystkich sprawach związanych z  realizacją zadań jednostki.

16. Stała współpraca z bankiem, instytucjami finansowymi, ubezpieczającymi, organami podatkowymi.

17.Doskonalenie wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, rozliczeń ZUS, planowania budżetowego

    oraz innych zagadnień niezbędnych do pełnienia funkcji głównego księgowego.

 

      § 20.1.Główny Księgowy posiada uprawnienia do podejmowania, na podstawie obowiązujących

     przepisów, zarządzeń i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora i zadań GOS, samodzielnych decyzji

     dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej.

2.  Główny Księgowy uprawniony jest do żądania od wszystkich komórek GOS:

a)       informacji i wyjaśnień, oraz udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń, będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.

b)       usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości informacji rachunkowej, sprawozdawczości, przyjmowania, wystawiania i obiegu dokumentów.

c)       Główny Księgowy jest uprawniony do reprezentowania na zewnątrz stanowiska GOS w ramach swoich zadań.

 

 

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna

 

   § 21.1. Strukturę organizacyjną GOS określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym

   zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta.

   2.  Strukturę organizacyjną  tworzą działy, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.      

   3.  Wizualizację struktury organizacyjnej stanowi Schemat Organizacyjny.

 

  

Rozdział V

Zakres Zadań Kierowników Komórek organizacyjnych

 

   § 22.1.Kierownicy działów lub obiektów posiadają uprawnienia do jednoosobowego kierowania

   podległą komórką organizacyjną, w szczególności do ich uprawnień należy:

a)    podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń i pełnomocnictw udzielanych przezDyrektora i zadań GOS samodzielnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podległej sfery działania.

b)    przekazywanie części swoich uprawnień podległym pracownikom.

c)     przedstawienie wniosków w sprawie przyznawania środków niezbędnych dla zapewnienia realizacji zadań.

d)    reprezentowanie na zewnątrz stanowiska GOS w ramach i na podstawie posiadanego pełnomocnictwa.

 

2. Uprawnienia Kierowników w stosunku do bezpośredniego przełożonego obejmują:

a)    żądanie jednoznacznego określenia zadań w terminach pozwalających na ich przygotowanie i wykonanie.

b)    żądanie zabezpieczenia we właściwym czasie środków niezbędnych do wykonania zleconych zadań.

3.  Uprawnienia Kierowników w stosunku do podwładnych obejmują w szczególności:

a)    wydawanie poleceń służbowych w sprawach wykonywanych zadań.

b)    delegowanie (przekazywanie) uprawnień na rzecz podwładnych.

c)     wnioskowanie o awansowanie lub przeniesienie na niższe stanowisko pracy, wypowiedzenie warunków pracy.

d)    wnioskowanie o zwolnienie, z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia oraz o zwolnienie natychmiastowe bez wypowiedzenia.

e)    wnioskowanie o ukaranie pracowników.

f)      wnioskowanie o przyznanie nagród i premii.

g)    opiniowanie udzielania urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych.

h)    opiniowanie usprawiedliwiania nieobecności w pracy lub spóźnień do pracy pracowników.

i)      opiniowanie i ocena pracowników.

 

§ 23.1.Do obowiązków każdego Kierownika działu należy dążenie do uzyskania najlepszych efektów

    pracy w podległej sferze działania, przy zapewnieniu maksymalnej sprawności działania podległych

    komórek, a w szczególności:

2. Zapewnienie realizacji zadań GOS w kierowanym obszarze działania.

3. Merytoryczna znajomość zagadnień objętych podległą sferą działania, stanowiących część zadań GOS

    oraz obowiązujących metod pracy przy ich realizacji.

4. Znajomość i przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów

     normatywnych dotyczących podległej sfery działania.

5. Wnioskowanie o ustalanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników.

6. Organizowanie pracy w podległej komórce organizacyjnej i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny

    pracy.

7. Kontrola, analiza i ocena wyników pracy podległych pracowników.

8. Należyta ochrona i wykorzystanie składników majątkowych GOS w podległym pionie oraz właściwa

    gospodarka przekazanymi do dyspozycji środkami finansowymi.

9. Zapewnienie odpowiednich warunków BHP i bezpieczeństwa p.poż, zgodnie z obowiązującymi w tym

    zakresie przepisami oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległych pracowników, jak również

    współpraca ze służbą BHP i p.poż.

10.Zapewnienie zgodnego z przepisami zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej.

11. Zapewnienie ochrony danych osobowych.

12.Terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie analiz informacyjnych i planów,

13.Gromadzenie i przekazywanie do archiwum zakładowego – składnicy akt dokumentacji związanej z

     wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

14.Przekazywanie do przełożonych i komórek przez nich wskazanych informacji o  przebiegu i wynikach

     realizacji zadań.

 

§ 24.1. Do obowiązków każdego Kierownika obiektu w szczególności należą:

 

2. Opracowanie projektów cenników za korzystanie z kompleksu sportowego.

3. Opracowanie projektów regulaminów korzystania z kompleksu sportowego i

          przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi GOS.

4. Przygotowanie planów wykorzystania kompleksu sportowego i przedkładanie ich do

    zatwierdzenia Dyrektorowi GOS.

5. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem eksploatacyjnym kompleksu sportowego wraz z zapleczem

    socjalnym i technicznym.

6.Kierowanie pracą podległych pracowników, planowanie ich pracy,instruowanie i szkolenie.

7. Przygotowanie  kompleksu sportowego dla potrzeb użytkowników zgodnie z decyzjami Dyrektora

   GOS.

8. Nadzór nad działaniami związanymi z zabezpieczeniem mienia w kompleksie sportowym,

9.Tworzenie warunków organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej i zgodnej z

   obowiązującymi przepisami działalności usługowej.

10.Zapewnienie na administrowanym kompleksie sportowym warunków zgodnych  z obowiązującymi

     przepisami BHP, p-poż i innymi regulaminami.

11.Opracowywanie przedmiotu zamówienia na usługi, dostawy, roboty budowlane zgodnie z ustawą o

     zamówieniach publicznych realizowane dla potrzeb kompleksu sportowego.

12. Opracowywanie projektów umów na najem, dzierżawę obiektów będących w zasobach kompleksu

    sportowego i nadzór nad ich realizacją.

13. Planowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania  i rozwoju

     kompleksu sportowego.

14. Udział w przeglądach obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innymi

     obowiązującymi przepisami prawa.

15. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa

     budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

16. Nadzór nad zużyciem mediów na podległych obiektach oraz raportowanie do Głównego Księgowego i

     Kierownika Działu usług zużycia mediów przez poszczególnych dzierżawców.

17. Nadzór nad prawidłową eksploatacją środków trwałych i nietrwałych będących na wyposażeniu

     kompleksu  sportowego.

18. Opracowywanie optymalnych technologii wykonywania prac remontowych   i porządkowych.

19. Opracowywanie sprawozdań rocznych z działalności kompleksu sportowego.

20. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi GOS oraz organizacjami zewnętrznymi w celu

      realizacji zadań statutowych.  

21. Niezwłoczne przekazywanie informacji przełożonemu o wszelkich nieprawidłowościach  związanych z

     funkcjonowaniem kompleksu sportowego.

22. Gromadzenie i przekazywanie do archiwum zakładowego – składnicy akt dokumentacji związanej z

     wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

23. Prowadzenie korespondencji związanej z powierzonymi zadaniami, bądź innymi wskazaniami

     przełożonego.

24. Prawidłowe, zgodne z zawartymi umowami, rozliczanie usług świadczonych na podległym obiekcie

     przez podmioty zewnętrzne.

25. Prawidłowe, zgodne z zawartymi umowami udostępnianie podległych obiektów oraz rozliczanie tych

     usług.

Rozdział VI

Samodzielne Stanowiska

 

            § 25.1. Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach podlegają bezpośrednio Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora ds. technicznych lub Zastępcy Dyrektora ds. usług i imprez sportowo – rekreacyjnych GOS. Szczegółowy wykaz obowiązków osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach wynika ze specyfiki powierzonego im obszaru działania, a określa go przyporządkowany do stanowiska zakres obowiązków.

 

2. Do uprawnień pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w szczególności należy:

a)    podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora i zadań GOS samodzielnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podległej sfery działania.

b)    przedstawienie wniosków w sprawie przyznawania środków niezbędnych dla zapewnienia realizacji zadań.

c)    reprezentowanie na zewnątrz stanowiska GOS w ramach i na podstawie posiadanego pełnomocnictwa.

3.  Uprawnienia osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w stosunku do bezpośredniego

     przełożonego obejmują:

a)    żądanie jednoznacznego określenia zadań w terminach pozwalających na ich przygotowanie i wykonanie.

b)    żądanie zabezpieczenia we właściwym czasie środków niezbędnych do wykonania zleconych zadań.

 

§ 26.1.Do obowiązków każdego pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku należy

   dążenie do uzyskania najlepszych efektów pracy w podległej sferze działania, przy zapewnieniu

   maksymalnej sprawności działania, a w szczególności:

2. Zapewnienie realizacji zadań GOS w wyznaczonym obszarze działania.

3. Merytoryczna znajomość zagadnień objętych podległą sferą działania, stanowiących część zadań

    GOS oraz obowiązujących metod pracy przy ich realizacji.

4. Znajomość i przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów

    normatywnych dotyczących podległej sfery działania.

5. Należyta ochrona i wykorzystanie składników majątkowych GOS w podległym pionie oraz właściwa

    gospodarka przekazanymi do dyspozycji środkami finansowymi.

6. Zapewnienie zgodnego z przepisami zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej.

7. Zapewnienie ochrony danych osobowych.

8. Terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie analiz informacyjnych i planów.

9. Gromadzenie i przekazywanie do archiwum zakładowego – składnicy akt dokumentacji związanej z

    wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

10. Przekazywanie do przełożonych i komórek przez nich wskazanych informacji o przebiegu i wynikach

realizacji zadań.

11. Opracowywanie przedmiotu zamówienia na usługi i dostawy realizowanych dla potrzeby powierzonego

      obszaru działania, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

12. Opracowywanie projektów umów związanych z powierzoną sferą działania i nadzór nad ich realizacją

     oraz prawidłowością rozliczania.

13. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi GOS oraz organizacjami zewnętrznymi w celu

realizacji powierzonych zadań.    

14. Niezwłoczne przekazywanie informacji przełożonemu o wszelkich nieprawidłowościach  związanych

      z realizacją podległego obszaru działania.

15. Gromadzenie i przekazywanie do archiwum zakładowego – składnicy akt dokumentacji związanej z

      wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

16. Prowadzenie korespondencji związanej z powierzonymi zadaniami, bądź innymi wskazaniami

     przełożonego.

 

Rozdział VII

Pracownicy GOS

 

      § 27.Status prawny pracowników GOS określają przepisy o pracownikach samorządowych.

  

      § 28.1.Do zakresu obowiązków pracowników GOS w szczególności należą:

 

2.  Znajomość zakresu działania macierzystej komórki organizacyjnej oraz przepisów związanych z jej

     funkcjonowaniem.

3.  Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych w sposób zapewniający terminowe

     i rzetelne ich wykonanie.

4.  Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów BHP i p. poż..

5.  Przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej.

6.  Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form i metod pracy.

7.  Dbałość o mienie GOS.

 

      § 29.1.Pracownikom przysługują między innymi następujące uprawnienia:

2.  Domaganie się od bezpośredniego przełożonego jednoznacznego określenia zadań oraz zapewnienia

     niezbędnych środków potrzebnych do ich należytego wykonania.

3.  Odwoływanie się od decyzji bezpośredniego przełożonego do przełożonego wyższego szczebla.

 

      § 30. Pracownicy GOS zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą podlegać ocenom według

            norm ustalonych przez Dyrektora odrębnym zarządzeniem.

  

 

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe

 

       § 31.1. Regulamin ustala Dyrektor po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych.

      

2.  Postanowienia ust. 1 stosuje się także do zmian Regulaminu.

3.  Regulamin organizacyjny, zgodnie ze Statutem GOS, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta

     Miasta Gdańska.

4. Regulamin stanowi podstawę do opracowywania zakresów zadań, obowiązków, odpowiedzialności

    i uprawnień pracowników GOS.

 

      § 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie

             obowiązujące przepisy prawa.

 

      § 33.1.Załącznik stanowiący integralną część Regulaminu:

2.  Schemat Organizacyjny GOS – przedstawienie graficzne.

 

      § 34. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do

            wiadomości pracownikom GOS.

 

 

 

                                                                            

  

 

  

 

 

  

 

Załączniki

  Scemat organizacyjny GOS.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  RO GOS.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się