2019-05-08

`

Misja Gdańskiego Ośrodka Sportu

KREUJEMY AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE

 

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXXVII/998/17
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 marca 2017 r.

S T A T U T
GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gdański Ośrodek Sportu zwany dalej GOS, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: poz. 1579; poz. 1948);
2) przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870; zm.: poz. 1984 i poz.2260;. poz. 191);
3) przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2016 r., zm.: poz.1047; poz. 2255; z 2017 r. poz. 61; poz. 245);
4) przepisów ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2016 r., zm., poz. 573; poz. 950; poz. 1920; 2260 );
5) przepisów ustawy z dnia 25.06. 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 176; zm.: poz. 1170; poz. 1171; z 2015 r., poz. 1321);
6) aktów prawa miejscowego;
7) niniejszego statutu.

§ 2.

GOS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 3.

1. Terenem działania GOS jest Gmina Miasto Gdańsk.
2. Siedziba GOS mieści się w Gdańsku.
3. Gdański Ośrodek Sportu używa skrótu GOS.
4. GOS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 4.

Nadzór nad działalnością GOS sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

§ 5.

Mienie GOS jest mieniem komunalnym, będącym własnością Gminy Miasta Gdańska,
przekazanym jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania,
obejmujące nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe w zakresie ustalonym
w budżecie Gminy.

§ 6.

GOS posługuje się znakiem graficznym w postaci określonej w załączniku do Statutu.

Rozdział II
Cele i zadania Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 7.

Celem działalności GOS jest realizacja zadań Gminy Miasta Gdańska z zakresu kultury fizycznej.

§ 8.

Do zadań Gdańskiego Ośrodka Sportu w szczególności należy:

 1. zarządzanie komunalną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną;
 2. zarządzenie mieniem, o którym mowa w §5. Statutu, umożliwiające jego jak najlepsze wykorzystanie dla realizacji wyznaczonych celów;
 3. organizacja oraz wspieranie imprez i zawodów sportowych, zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 4. realizacja zadań statutowych GOS przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu;
 5. koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych powierzonych GOS przez Prezydenta Miasta Gdańska;
 6. współpraca z podmiotami działającymi na rzecz kultury fizycznej, o zasięgu gminnym i ponadgminnym, w zakresie realizacji zadań statutowych GOS;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie działań upowszechniania sportu poprzez GOS oraz promocja Gminy Miasta Gdańska poprzez sport, o ile zadanie to zastanie powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska;
 8. administrowanie nabrzeżami, przystaniami żeglarskimi, przystankami tramwaju wodnego i innymi obiektami hydrotechnicznymi
 9. współpraca z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, profilaktyki bezpiecznej kąpieli oraz organizacji szkoleń ratowników wodnych;
 10. tworzenie warunków i wspieranie działań związanych z rozwojem sportu i turystki na terenie Gminy Miasta Gdańska;
 11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział III
Organizacja i działalność Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 9.

Działalnością Gdańskiego Ośrodka Sportu kieruje Dyrektor.

§ 10.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska, który sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego, wykonując czynności z zakresu prawa w stosunku do Dyrektora.
 2. Dyrektor reprezentuje GOS na zewnątrz, działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Gdańska w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Dyrektor GOS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy dla pracowników zatrudnionych w tej jednostce.
 4. Wynagrodzenia Dyrektora GOS ustala Prezydent Miasta Gdańska
 5. Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest Dyrektor oraz pełnomocnicy, wyznaczeni przez Dyrektora w zakresie umocowania do reprezentowania jednostki  przed sądami.
 6. Dyrektor GOS decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

§ 11.

 1. GOS prowadzi działalność także w dni wolne od pracy.
 2. Dyrektor GOS wyznacza okres przerwy w działalności w poszczególnych obiektach dla przeprowadzenia w nich prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjno – remontowych po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdańska.

§ 12.

Strukturę organizacyjną GOS określa Regulamin Organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora GOS i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 13.

 1. GOS w Gdańsku prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych Gminy Miasta Gdańska.
 2. Podstawą gospodarki finansowej w GOS jest roczny plan finansowy w rozumieniu ustawy dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.
 3. Wydatki działalności GOS pokrywane są z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadzane są do budżetu Miasta Gdańska.
 4. Zmiana wydatków i dochodów ustalonych w planie finansowym może nastąpić po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Miasta Gdańska.
 5. Za zgodność gospodarki finansowej z prawem odpowiada Dyrektor GOS.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14.

 1. Dyrektor GOS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowieńniniejszego Statutu.
 2. Zmiany i uzupełnienia do postanowień Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się